Podmínky užívání

Copyright © 2014 - 2016, SED spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.

Nakládání s obsahem portálu Beach.cz, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas vydavatele; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

Podmínky používání internetových stránek

Společnost SED, spol. s r.o. je držitelem majetkových autorských práva ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, nebo oprávněným uživatelem všech součástí internetových stránek, a to zejména textů, grafiky, multimediálního obsahu, jakož i zdrojového kódu softwarových aplikací, které tvoří součást internetových stránek. Zákazník prohlížením internetových stránek a užíváním softwarových aplikací na nich umístěných nezískává oprávnění užívat obsah internetových stránek či jejich součásti jakýmkoli jiným způsobem, než který je výslovně uveden na internetových stránkách nebo který jednoznačně vyplývá z účelu příslušné internetové prezentace nebo softwarové aplikace.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na internetových stránkách, s výjimkou zveřejnění těchto Všeobecných podmínek, nemá povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi společnosti SED, spol. s r.o. a zákazníkem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Odpovědnost provozovatele za obsah

Společnost SED, spol. s r.o. neodpovídá za aktuálnost, přesnost a věcnou správnost veškerých informací zveřejněných na internetových stránkách. Společnost SED, spol. s r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv měnit obsah takto zveřejněných informací.

Společnost SED, spol. s r.o. odpovídá za obsah internetových stránek. Společnost SED, s.r.o. však neodpovídá za obsah jakýchkoli jiných internetových prezentací, které neprovozuje a na něž pouze umožňuje přístup prostřednictvím odkazů na internetových stránkách, ani za obsah jakýchkoli částí internetových stránek, na jejichž obsah nemá vliv, zejména za obsah příspěvků uživatelů internetových stránek a za obsah reklamy či jiné propagace, která je umísťována na internetových stránkách třetí stranou.

Společnost SED, spol. s r.o. je oprávněna kdykoliv odstranit jakoukoli součást obsahu internetových stránek, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek nebo svým obsahem neodpovídá oprávněným zájmům společnosti SED, spol. s r.o., zejména obsah klamavý a nepravdivý, hanobící některý národ nebo jazyk, etnickou skupinu nebo rasu nebo obsah, který veřejně propaguje násilí nebo jiné protiprávní jednání nebo podněcuje k nenávisti k vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

Registrace návštěvníka na stránkách Beach.cz

Registrace návštěvníka na stránkách www.beach.cz je zcela zdarma. Svou registrací souhlasí návštěvník s těmito Všeobecnými podmínkami užívání našich stránek a dává souhlas s využitím e-mailové adresy k marketingovým účelům portálu Beach.cz.

Povinnosti zákazníka při užívání internetových stránek

Návštěvník/Zákazník se zavazuje, že při užívání internetových stránek Beach.cz se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Všeobecnými podmínkami, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva společnosti SED, spol. s r.o. ani ostatních uživatelů.

Zákazník není oprávněn zejména:

  • zasahovat jakýmkoliv způsobem do obsahu či technických parametrů internetových stránek bez souhlasu poskytovatele;
  • porušovat zabezpečení internetových stránek;
  • bránit jiným uživatelům v užívání internetových stránek;
  • využívat internetové stránky k rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv a hoaxů;
  • zanést na internetové stránky viry či jakékoli jiné nebezpečné či škodlivé programy;
  • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných uživatelů;
  • pokoušet se získat přístup k těm součástem internetových stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;
  • zveřejňovat na stránkách texty nebo obrázky s obsahem, který je v rozporu s právním řádem české republiky, zejména který hanobí některý národ nebo jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, nebo který veřejně podněcuje k nenávisti k vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod;
  • zveřejňovat na stránkách texty nebo obrázky s pornografickým obsahem.

V případě, že zákazník poruší své povinnosti při užívání internetových stránek, je společnost SED, spol. s r.o. oprávněna znemožnit mu přístup na internetové stránky a odstranit jakoukoli součást obsahu internetových stránek, která je důsledkem porušení tohoto porušení povinností.

Datum vydání: 1.4.2014
SED, spol. s r.o.

Další možnosti

Vaše oblíbené lokality

Vyhledat lokalitu
Nemáte přidanou žádnou lokalitu.
Jak registrovat lokalitu?  

Facebook